Aannemingsovereenkomsten tussen aannemer en bouwheer voorzien vaak in een vertragingsvergoeding ten voordele van de bouwheer, die verschuldigd is bij overschrijding van de vooropgestelde uitvoeringstermijn.
Nochtans kan de aannemer het niet steeds verhelpen dat de werken vertraging kennen.
Immers bij slechte weersomstandigheden dienen zij vaak noodgedwongen de werken stil te leggen.
De langdurige overvloedige regenval en overstromingen die plaatsvonden van 27 mei tot 26 juni 2016 zullen meestwaarschijnlijk als algemene ramp worden erkend, hetgeen tot gevolg heeft dat de aannemer dit mogelijks kan inroepen om aan te tonen dat de vertraging van de werken niet te wijten is aan een “fout” van hem.
Hieronder lichten wij het e.e.a. kort voor u toe.
 

HET BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING D.D. 07.10.2016 BETREFFENDE HET NOODWEER VAN 27.05.2016 tot 26.06.2016

De Vlaamse Regering heeft op 07 oktober 2016 besloten dat de overvloedige regenval en overstromingen die hebben plaatsgevonden van 27 mei 2016 tot 26 juni 2016 op het grondgebied van alle Vlaamse Provincies een uitzonderlijk karakter hebben en derhalve worden beschouwd als een algemene ramp die de toepassing rechtvaardigt van de Wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door een natuurramp.
Zodoende kunnen de geteisterden zich tot het Rampenfonds wenden teneinde een vergoeding te verkrijgen voor de door hun geleden schade.
Het besluit van de Vlaamse Regering  betreffende het noodweer van 27 mei 2016 tot 26 juni 2016 heeft echter nog andere gevolgen in de praktijk, met name voor de aannemers die worden aangesproken wegens overschrijding van de vooropgestelde uitvoeringstermijn.
Immers wanneer noodweer wordt erkend als algemene ramp, impliceert dit dat er sprake kan zijn van een situatie van “vreemde oorzaak”, inzonderheid “overmacht” in hoofde van de aannemer.
 
 
GEEN VERTRAGINGSVERGOEDING INGEVAL VAN OVERMACHT


De aannemer kan aansprakelijk worden gesteld wanneer hij een “fout” begaat in de uitvoering van de aannemingswerken waartoe hij zich contractueel verbonden heeft.
In het geval de contractuele verplichtingen, waaronder bijvoorbeeld de vooraf bepaalde uitvoeringstermijn, niet gerespecteerd wordt, kan de aannemer bijgevolg gehouden zijn tot vergoeding van de geleden schade ten gevolge van de contractuele wanprestatie.
Echter, in het geval een aannemer zijn contractuele verplichtingen, zoals o.m. de termijnvereisten, niet heeft kunnen naleven omwille van een situatie van “ vreemde oorzaak” inzonderheid overmacht, én de aannemer kan dit voldoende aannemelijk maken, dan zal de contractuele wanprestatie hem niet toerekenbaar zijn.
Artikel 1148 Burgerlijk Wetboek bepaalt immers:
“ Geen schadevergoeding is verschuldigd, wanneer de schuldenaar door overmacht of toeval verhinderd is geworden datgene te geven of te doen waartoe hij verbonden was, of datgene gedaan heeft wat hem verboden was.”
 
Uiteraard behoudt de Rechter het laatste woord en zal die in het concrete geval nagaan of de vertraging van de werken aan de slechte weersomstandigheden te wijten kunnen zijn, mede afhankelijk van de stand van de werf in kwestie.
Het bovenvermeld besluit van de Vlaamse regering kan zodoende door de aannemer worden aangewend om aannemelijk te maken dat er sprake is van een situatie van overmacht die een maand achterstand op de planning ( alsmede een normale heropstartperiode) rechtvaardigt, uiteraard afhankelijk van de stand van de werven in kwestie.
 

BESLUIT

Het loont voor aannemers dus zeker de moeite om, wanneer zij worden aangesproken ter betaling van een vertragingsvergoeding, na te gaan of de vertraging in de uitvoering van de werken geen situatie van overmacht vormt in hun hoofde. Wij hebben ons in deze nieuwsbrief beperkt tot het geval van noodweer, doch er zijn nog andere overmachtssituaties denkbaar (staking van een producent, niet afleveren van een bouwvergunning, ziekte van de aannemer, enz.,…) die mogelijks de aansprakelijkheid van de aannemer uitsluiten.

Ten tijde van het verspreiden van deze Nieuwsbrief is het voornoemde ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering nog niet in het Belgisch Staatsblad verschenen.
 
Uiteraard kan U ons altijd om verdere uitleg vragen over dit onderwerp, dan wel uw specifieke geval nader te onderzoeken

Johan Voet
Gaël Bedert

 


Copyright © 2016 Mattijs Voet & Co Overname zonder schriftelijke toestemming is verboden.
Disclaimer Deze gratis nieuwsbrief is bedoeld als bron van informatie. De nieuwsbrief beoogt op geen enkele wijze de volledigheid en kan niet worden gelezen of gebruikt als advies. Hoewel de auteurs de grootste zorg besteden aan hun teksten, kan op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voortvloeien uit de inhoud van de nieuwsbrief.

<< terug naar overzicht

Hebt u een advocaat nodig?
Hoe gaat het in z'n werk?
Wat mag u verwachten?

Klik hier

KMO-Portefeuille

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven?

  • voorwaarden
 

Vestigingen

Kantoor Lier
Donk 54 - 2500 Lier

 info@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 3 488 46 66
 +32 (0) 3 488 43 79

 

Kantoor Mechelen
Blarenberglaan 4/302 - 2800 Mechelen

Industriepark Mechelen Noord (Zone C - geel)
 infomechelen@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 15 55 29 45
 +32 (0) 15 55 42 91

 

Kantoor Antwerpen
Groenstraat 66 – 2140 Antwerpen

 infoantwerpen@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 3 331 31 13 
 +32 (0) 3 488 43 79

 

CVBA MVRV
BTW : BE 0880.785.734
Rek.nr.: BE34 6301 1812 0090
Derdenrkn : BE96 6301 1504 6305
BIC BBRUBEBB