Op 23 februari 2017 trad de nieuwe omgevingsvergunning in werking, waardoor het vergunningenlandschap alvast grondig gewijzigd werd. Wij bespreken hieronder enkele aspecten uit het nieuwe wettelijk kader.

Het begrip omgevingsvergunning wordt omschreven als de schriftelijke beslissing van de vergunningverlenende overheid houdende toelating voor een vergunningsplichtig project.

Een dergelijk project betreft “het geheel van zowel stedenbouwkundige handelingen als de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten, of minstens een van die elementen, dan wel het verkavelen van gronden, die onderworpen zijn aan de vergunnings- of meldingsplicht, vermeld in artikel 5”.

Deze omgevingsvergunning vervangt dan ook de ‘oude’ milieuvergunning (en –melding), stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning (en -melding), socio-economische vergunning en de natuurvergunning.

De decreetgever hanteert hierdoor het principe: ‘één aanvraag, één procedure, één beslissing’. Door de integratie van beide vergunningen worden zowel de stedenbouwkundige- als milieuaspecten van een project beoordeeld.

De nieuwe regelgeving geldt in principe voor aanvragen vanaf 23 februari 2017. Aanvragen ingediend vóór deze datum volgen in de regel nog steeds de oude procedure, zowel in eerste aanleg als in graad van beroep.

Bovendien kunnen de gemeenten een uitstel aanvragen, een mogelijkheid waarvan de meeste Vlaamse gemeenten intussen gebruik hebben gemaakt. Dit uitstel geldt echter maar tijdelijk: vanaf 01 juni 2017 zal op elk bestuursniveau de nieuwe procedure moeten worden gevolgd.

Met de omgevingsvergunning hebben zich een aantal ingrijpende veranderingen voorgedaan in de diverse procedures tot het aanvragen en bekomen van een vergunning, die voortaan integraal behandeld zullen worden:

  • Voorafgaand overleg

Het voortraject wordt versterkt met o.m. ruimte voor een projectvergadering tussen de initiatiefnemer, de overheid, adviesinstanties en derde-belanghebbenden. De initiatiefnemer krijgt hierdoor de mogelijkheid om het project alsnog bij te sturen in functie van opmerkingen.

  • Integratie MER en OVR

De goedkeuring van een milieueffectenrapport en omgevingsveiligheidsrapport gebeurt tijdens de vergunningsprocedure. De aanvrager kan er eveneens voor opteren om het rapport voorlopig te laten goedkeuren voor de indiening van zijn dossier.

  • Inbouwen vervaltermijnen

Door het inlassen van vervaltermijnen voor zowel de aanvrager als de overheid, beoogt de wetgever meer rechtszekerheid te creëren en de doorlooptijd van de procedure te verkorten.

  • Digitalisering

Voortaan wordt het mogelijk om een elektronische vergunningsaanvraag in te dienen (www.omgevingsloket.be) en wordt een uitwisselingsplatform in het leven geroepen. Ook het omgevingsvergunningenregister zal digitaal worden bijgehouden.

  • Geïntegreerde adviesverlening

Door de advisering te integreren, verhoopt de wetgever het verschijnsel van de tegenstrijdige adviezen tegen te gaan.

  • Administratieve lus

De nieuwe procedure laat toe om onregelmatigheden in de aanvraag recht te zetten na het openbaar onderzoek of zelfs tijdens de administratieve beroepsprocedure.

  • Geïntegreerde beslissingsbevoegdheid bij één bestuursniveau

Bepalend is de aard en de omvang van het project. Afhankelijk hiervan, zal de initiatiefnemer een aanvraag dienen te doen bij de Vlaamse regering (of gewestelijke omgevingsambtenaar), de Deputatie van de Provincie of het College van Burgemeester en Schepenen.

De bevoegdheden van de onderscheiden overheden zijn nader omschreven in limitatieve lijsten (de Vlaamse lijst en Provinciale lijst) waarbij de gemeentelijke overheid de principieel bevoegde overheid uitmaakt.

Daarnaast is er eveneens een aanzienlijke herschrijving gebeurd van de oude indelingslijst van bijlage 1 VLAREM II. Diverse inrichtingen zijn ‘gedegradeerd’ naar 2de en 3de klasse (bevoegdheid Gemeente). De resterende klasse 1-inrichtingen vormen een bevoegdheid voor de Provincie.

  • Mogelijkheid tot vereenvoudigde procedure

Naast de reguliere aanvraagprocedure en de beroepsprocedure bestaat voor de aanvrager eveneens de mogelijkheid om een vereenvoudigde aanvraagprocedure te volgen die noch een openbaar onderzoek, noch een advies van de Provinciale of Gemeentelijke Omgevingsvergunningscommissie vereist, mits voldaan aan de voorwaarden.

  • Vergunning van onbepaalde duur

Eenmaal afgeleverd, krijgt de vergunning in beginsel een permanent karakter, in tegenstelling tot de oude milieuvergunning.

Uit de praktijk zal moeten blijken of de omgevingsvergunning haar doelstellingen kan waarmaken. De geïntegreerde en vereenvoudigde behandeling van aanvragen en de keuze voor digitalisering lijken alvast de doorlooptijd aanzienlijk te zullen verkorten. Anderzijds valt op dat de lokale besturen belast worden met een aantal bijkomende en gespecialiseerde taken, wat ongetwijfeld tot uitdagingen zal leiden.

 

Johan Bosschaerts

 


Copyright © 2016 Mattijs Voet & Co Overname zonder schriftelijke toestemming is verboden.
Disclaimer Deze gratis nieuwsbrief is bedoeld als bron van informatie. De nieuwsbrief beoogt op geen enkele wijze de volledigheid en kan niet worden gelezen of gebruikt als advies. Hoewel de auteurs de grootste zorg besteden aan hun teksten, kan op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voortvloeien uit de inhoud van de nieuwsbrief.

<< terug naar overzicht

Hebt u een advocaat nodig?
Hoe gaat het in z'n werk?
Wat mag u verwachten?

Klik hier

KMO-Portefeuille

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven?

  • voorwaarden
 

Vestigingen

Kantoor Lier
Donk 54 - 2500 Lier

 info@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 3 488 46 66
 +32 (0) 3 488 43 79

 

Kantoor Mechelen
Blarenberglaan 4/302 - 2800 Mechelen

Industriepark Mechelen Noord (Zone C - geel)
 infomechelen@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 15 55 29 45
 +32 (0) 15 55 42 91

 

Kantoor Antwerpen
Groenstraat 66 – 2140 Antwerpen

 infoantwerpen@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 3 331 31 13 
 +32 (0) 3 488 43 79

 

CVBA MVRV
BTW : BE 0880.785.734
Rek.nr.: BE34 6301 1812 0090
Derdenrkn : BE96 6301 1504 6305
BIC BBRUBEBB