1. Inleiding

De fiscale regularisatie is een fenomeen van alle tijden. Principieel heeft de mogelijkheid voor een belastingplichtige zich te wenden tot de overheid teneinde niet gedeclareerde gelden te regulariseren, steeds bestaan. Dit heeft in het verleden echter aanleiding gegeven tot veel “willekeur” in de toegepaste regularisatietarieven, zodat de wetgever besliste in te grijpen.

Dit gebeurde voor het eerst in 2003 middels de wet van 31 december 2003 betreffende de invoering van de Eenmalige Bevrijdende Aangifte, de zogenaamde “EBA”. In het kader van de EBA werden natuurlijke personen toegelaten fiscale amnestie te verkrijgen in ruil voor een zogenaamde “eenmalige bijdrage”, en dit tot 31 december 2004.

Gelet op het grote succes van deze formule, werd deze eerste EBA gevolgd door een “EBA bis” in 2006, gevolgd door een nieuwe regularisatieronde in 2013, definitief eindigend op 31 december 2013, doch waarbij het regularisatietarief waaraan de belastingplichtige fiscale amnestie kon afkopen, steeds ietwat de hoogte in ging.

De facto leidde het aflopen van deze laatste regularisatieronde ertoe dat de belastingplichtige opnieuw geplaatst werd in een juridisch vacuüm, waarbij hij zich diende te richten tot de zogenaamde Bijzondere Belastinginspectie waarbij hij, minstens initieel, opnieuw het slachtoffer werd van enige willekeur.

Enkele weken terug besliste de regering Michel I dan ook een nieuwe, ditmaal permanente, regularisatie in te voeren. Deze maatregel maakt deel uit van de zogenaamde taxshift, en zal in werking treden vanaf 1 januari 2016. Hieronder zullen dan ook de voorlopige krachtlijnen (definitieve wetteksten zijn nog niet bekend) van deze nieuwe regularisatieronde worden geschetst.

2. De fiscale regularisatie anno 2016

De nieuwe regularisatieronde staat open, zowel voor natuurlijke personen, als voor rechtspersonen.

Bovendien zal de regularisatie opnieuw toegankelijk zijn voor iedereen, dus ook voor diegenen die reeds onder de oude wetgeving een regularisatieaangifte hebben ingediend. Een regularisatie onder de nieuwe wetgeving zal echter slechts éénmaal mogelijk zijn.

Het Contactpunt Regularisaties wordt opnieuw aangeduid als bevoegde instantie voor de behandeling van de regularisatieaanvragen.

Indien men beslist een regularisatieaanvraag in te dienen, zal dit mogelijk zijn, met betrekking tot de directe belastingen, voor de niet gedeclareerde onroerende -, roerende -, beroeps- en diverse inkomsten. Daarnaast zal ook de mogelijkheid bestaan de inkomsten van een juridische constructie en van een buitenlandse bankrekening of levensverzekering te regulariseren. Reeds betaalde woonstaatheffingen, bijvoorbeeld op buitenlandse dividenden, zullen niet verrekenbaar zijn en de facto leiden tot een dubbele belasting – hetgeen trouwens thans niet het geval was, de Bijzondere Belastinginspectie verrekende deze woonstaatheffingen wel.

Wat betreft de indirecte belastingen, zal de mogelijkheid openstaan de aan de BTW onderworpen handelingen te regulariseren.

Opmerkelijk, op grond van de huidige voorstellen blijkt het niet mogelijk een regularisatie aan te vragen voor wat betreft de gewestelijke belastingen, zoals daar zijn de erfbelastingen en de registratierechten. Het is echter wel de bedoeling dat naar de toekomst toe ook voor deze gewestelijke belastingen de mogelijkheid tot het indienen van een regularisatieaanvraag wordt opengesteld.

Ten slotte zullen wel geregulariseerd kunnen worden, de sociale bijdragen verschuldigd op de beroepsinkomsten van zelfstandigen en de fiscaal verjaarde kapitalen.

Wat betreft het fiscaal verjaarde kapitaal, zal de aangever die ervoor opteert deze niet te regulariseren, aannemelijk dienen te maken dat het niet- geregulariseerde kapitaal in het verleden correct getaxeerd werd: indien hij hier niet dan wel slechts gedeeltelijk in slaagt, zal de regularisatie zich tevens dienen uit te strekken tot dit (deel) van het kapitaal.

Van uiterst belang zijn natuurlijk de gehanteerde regularisatietarieven:

Fiscaal niet verjaarde oerende / onroerende / diverse inkomsten

Normaal belastingtarief + 20%

 Fiscaal niet verjaarde beroepsinkomsten

Normaal progressief belastingtarief + 20% + desgevallend, aanvullende crisisbijdrage / gemeentebelasting of agglomeratiebelasting

Fiscaal niet verjaarde BTW- handelingen

Normaal belastingtarief + 20%

Roerende / onroerende / diverse inkomsten van hetlopende jaar

Normaal belastingtarief + 25%

Beroepsinkomsten van hetlopende jaar

Hoogste marginale tarief + 25% + desgevallend, aanvullende crisisbijdrage / gemeentebelasting of agglomeratiebelasting

BTW- handelingen van hetlopende jaar

Normaal belastingtarief + 25% (tenzij in combinatie met regularisatie van beroepsinkomsten)

Fiscaal verjaarde kapitalen, fiscaal verjaarde kapitalen onder de vorm van een levensverzekering / een buitenlandse bankrekening / een juridische constructie 

36% op het kapitaal

Niet verjaarde sociale bijdragen

15% van de geregulariseerde beroepsinkomsten

Bovendien wordt voorzien in een systematische stijging van de tarieven, die tot 2021 zullen oplopen als volgt:

  • Het tarief van 20% zal finaal oplopen naar 26%;
  • Het tarief van 36% zal finaal oplopen naar 41%;
  • Het tarief van 15% zal finaal oplopen naar 21%.
  • Indien u ervoor opteert een fiscale regularisatie door te voeren, zal u, kort samengevat, na afloop hiervan in ruil fiscale immuniteit verkrijgen.

Onder bepaalde voorwaarden zal u tevens strafrechtelijke immuniteit verkrijgen, alsmede immuniteit op het vlak van de sociale zekerheid. Hierbij weze het wel opgemerkt dat de ambtenaren belast met de verificatie van en het toezicht op de fiscale regularisatie, gebonden zijn door het beroepsgeheim en geen meldingsplicht hebben ten aanzien van het openbaar ministerie.

Het Advocatenkantoor Mattijs, Voet & Co beschikt over een ruime expertise voor wat betreft de bijstand bij het indienen van een regularisatieaanvraag. Wij staan u gedurende de gehele regularisatieperiode bij: te weten van bij het opvragen van de nodige (bancaire) informatie, tot het berekenen van het voorstel van de regularisatiekost, van bij het indienen van de regularisatie, tot het beantwoorden van bijkomende vragen vanwege het Contactpunt Fiscale Regularisaties.

Joris Mattijs
Thomas Spaas
Rebecca Caebergs


Copyright © 2015 Mattijs Voet & Co Overname zonder schriftelijke toestemming is verboden Disclaimer Deze gratis nieuwsbrief is bedoeld als bron van informatie. De nieuwsbrief beoogt op geen enkele wijze de volledigheid en kan niet worden gelezen of gebruikt als advies. Hoewel de auteurs de grootste zorg besteden aan hun teksten, kan op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voortvloeien uit de inhoud van de nieuwsbrief.

<< terug naar overzicht

Hebt u een advocaat nodig?
Hoe gaat het in z'n werk?
Wat mag u verwachten?

Klik hier

KMO-Portefeuille

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven?

  • voorwaarden
 

Vestigingen

Kantoor Lier
Donk 54 - 2500 Lier

 info@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 3 488 46 66
 +32 (0) 3 488 43 79

 

Kantoor Mechelen
Blarenberglaan 4/302 - 2800 Mechelen

Industriepark Mechelen Noord (Zone C - geel)
 infomechelen@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 15 55 29 45
 +32 (0) 15 55 42 91

 

Kantoor Antwerpen
Groenstraat 66 – 2140 Antwerpen

 infoantwerpen@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 3 331 31 13 
 +32 (0) 3 488 43 79

 

CVBA MVRV
BTW : BE 0880.785.734
Rek.nr.: BE34 6301 1812 0090
Derdenrkn : BE96 6301 1504 6305
BIC BBRUBEBB