Een getuige kan steeds worden gehoord als dit door een partij in besluiten is aangeboden en door de rechter in een vonnis wordt aanvaard. De rechter bepaalt in zijn vonnis de feiten (omschrijving) die mogen worden bewezen door getuigen.

Het kan door de rechter toegestaan worden indien voldaan is aan de toelaatbaarheidsvereisten behorend tot het materieel bewijsrecht (bv. artikel 1341 BW, 25 W Kph, 12 ACW) en tot het bewijsprocesrecht (bv. de aangevoerde feiten moeten voldoende bepalend en terzake dienend zijn).


Wie kan als getuige optreden?

In beginsel eenieder die volle 15 jaar oud is.

Verloop

De partij die toelating kreeg tot het houden van getuigenverhoor zendt een lijst van getuigen aan de griffie. De getuigen worden door de griffie opgeroepen om getuigenis af te leggen op een bepaalde dag en uur. Een getuige die niet vrijwillig verschijnt kan gedagvaard worden; wanneer hij dan nog niet verschijnt kan hij strafrechterlijk vervolgd worden tot een geldboete en schadevergoeding.

De verschijnende getuige dient de eed af te leggen alvorens hij door de rechter wordt ondervraagd over de opgegeven feiten en zijn verklaring wordt opgetekend.

De getuige heeft recht op een getuigengeld van 200,- BEF verhoogd met de reiskosten.

Na het verhoor van de getuigen beveelt de rechter de sluiting van het getuigenverhoor. Een tegenverhoor is het horen van getuigen aangebracht door de andere partij die desgevallend de in het vonnis omschreven feiten kunnen ontkennen.

De tegenpartij beschikt over een termijn van 30 dagen om een tegenverhoor te vragen.

Na het houden van het tegenverhoor kan de zaak terug worden in staat gesteld en behandeld ten gronde, t.t.z. een pleitdatum verkrijgen voor debatten ten gronde.

 


Copyright © 2006 Mattijs Voet & Co Overname zonder schriftelijke toestemming is verboden.
Disclaimer Deze gratis nieuwsbrief is bedoeld als bron van informatie. De nieuwsbrief beoogt op geen enkele wijze de volledigheid en kan niet worden gelezen of gebruikt als advies. Hoewel de auteurs de grootste zorg besteden aan hun teksten, kan op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voortvloeien uit de inhoud van de nieuwsbrief.

<< terug naar overzicht

Hebt u een advocaat nodig?
Hoe gaat het in z'n werk?
Wat mag u verwachten?

Klik hier

KMO-Portefeuille

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven?

  • voorwaarden
 

Vestigingen

Kantoor Lier
Donk 54 - 2500 Lier

 info@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 3 488 46 66
 +32 (0) 3 488 43 79

 

Kantoor Mechelen
Blarenberglaan 4/302 - 2800 Mechelen

Industriepark Mechelen Noord (Zone C - geel)
 infomechelen@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 15 55 29 45
 +32 (0) 15 55 42 91

 

Kantoor Antwerpen
Groenstraat 66 – 2140 Antwerpen

 infoantwerpen@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 3 331 31 13 
 +32 (0) 3 488 43 79

 

CVBA MVRV
BTW : BE 0880.785.734
Rek.nr.: BE34 6301 1812 0090
Derdenrkn : BE96 6301 1504 6305
BIC BBRUBEBB