Kort samengevat: in bepaalde gevallen kunt u als zaakvoerder of bestuurder aansprakelijk gesteld worden voor fouten die u heeft gemaakt en die schade hebben veroorzaakt, de wetgever heeft een aantal nieuwe aansprakelijkheidsgronden ingevoerd, o.a. de aansprakelijkheid voor onbetaalde BTW en RSZ schulden, zogenaamde bestuursfouten die tot gevolg hebben dat derden (niet de vennootschap waarvoor u de verantwoordelijkheid draagt) schade hebben geleden.

Bovendien kan in het geval van een faling ook de curator zich tegen de bestuurders keren en hen verwijten dat zij bepaalde zaken wel hebben gedaan en bepaalde zaken niet hebben gedaan.

Deze bestuurdersaanprakelijkheid kan verzekeringstechnisch worden opgevangen middels een klassieke genaamde bestuurdersaansprakelijkheidspolis of D&O polis (Directors en Officers polis).

Een dergelijke polis afsluiten is echter niet echt goedkoop om diverse redenen:

  • Sommige landen waar uw vennootschap eventueel mee werkt (o.a. de VS) hebben een policy van het gemakkelijk indienen van claims lastens een vennootschap en haar aansprakelijke bestuurders.
  • De realiteit toont aan dat in geval van falingen er heel vaak BTW achterstallen en RSZ achterstallen zijn en juist dan wordt een dergelijke polis strikt noodzakelijk doch, mede ten gevolge van de hoge boetes en intresten, een bijzonder dure aangelegenheid voor de verzekering die de dekking dient te bieden.
  • Een dergelijke polis wordt best afgesloten ten behoeve van alle bestuurders van een welbepaalde vennootschap.
  • Als u een bestuurdersfunctie uitoefent middels een zogenaamde managementvennootschap dient daar mee rekening gehouden te worden dat ook de privaat persoon (de vaste vertegenwoordiger) kan geviseerd worden en moet er eventueel een afstand van verhaal in de polis worden opgenomen.
  • Een goede polis voorziet een zogenaamde posterioriteitsdekking van 60 maanden omdat immers de wet stelt dat u als verantwoordelijke voor een bedrijf persoonlijk aansprakelijk blijft voor uw fouten gedurende een periode van vijf jaar.
  • Vaak gaan dergelijke vorderingen gepaard met procedures en een goede polis dekt dan ook niet alleen de financiële gevolgen voor de bedrijfsleider maar ook de verdedigingskosten.
  • De polisvoorwaarden dienen nauwgezet te worden geverifieerd omdat bvb sommige polissen wel en andere geen dekking verlenen voor de aansprakelijkheids-vorderingen ingesteld door de vennootschap zelf (een reëel gevaar wanneer u bvb geen hoofdaandeelhouder is.)
  • Opgelet dient te worden met de problematiek van strafrechtelijke vorderingen waar in veel polissen slechts de verdedigingskosten doch niet de schadevergoeding wordt gedekt etc, etc, er bestaat geen type-polis en een grondige individuele verificatie van polissen is geval per geval noodzakelijk.


Probleem:

Is de premie van een dergelijke bestuurdersaansprakelijkheids-verzekering of D&O verzekering fiscaal aftrekbaar in hoofde van de vennootschap?

Tot op heden was de houding van de Belgische fiscus dat deze premie niet aftrekbaar was omdat deze verzekering als finaliteit heeft het beschermen van het privé vermogen van de bestuurder en niet de bescherming van het vermogen van de vennootschap.

Wij beschouwen het als onze taak u er op attent te maken dat deze houding van de fiscus volledig wordt tegengesproken door een arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen d.d. 8 februari 2011 onder een dubbele argumentatie:

1. Het Hof van Beroep is van mening dat een dergelijke polis wel degelijk ook het eigen vermogen van de vennootschap beschermt omdat de vennootschap zelf ook aansprakelijk kan gesteld worden voor de fouten van haar bestuurders op basis van de zogenaamde “orgaantheorie”. Als de bestuurder dan zelf verzekeringsdekking geniet, is de schade hersteld en kan de vennootschap niet verder worden aangesproken. De verzekering is dus ook (mede) in het voordeel van de vennootschap.

2. Opmerkelijk is dat het Hof erkent dat door het afsluiten van een polis bestuurdersaanprakelijkheid of D&O polis ook de belangen van de vennootschap worden gediend omdat zij daardoor “meer bekwame bestuurders” kan aantrekken.


Gelet op de recente tendens waarbij meer en meer bestuurdersaansprakelijkheids-polissen op de markt worden aangeboden, hielden wij er aan u ervan in kennis te stellen dat de mogelijkheid tot tenlastelegging van uw vennootschap van de kosten van een dergelijke polis wellicht een bijkomende stimulans kan zijn om uw privaat vermogen te beschermen en uw persoonlijke aansprakelijkheid wel degelijk heden ten dage te verzekeren.

Voor verdere toelichting en advies op maat kan u uiteraard steeds terecht op ons kantoor.

 


Copyright © 2011 Mattijs Voet & Co Overname zonder schriftelijke toestemming is verboden
Disclaimer Deze gratis nieuwsbrief is bedoeld als bron van informatie. De nieuwsbrief beoogt op geen enkele wijze de volledigheid en kan niet worden gelezen of gebruikt als advies. Hoewel de auteurs de grootste zorg besteden aan hun teksten, kan op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voortvloeien uit de inhoud van de nieuwsbrief.

 

 

<< terug naar overzicht

Hebt u een advocaat nodig?
Hoe gaat het in z'n werk?
Wat mag u verwachten?

Klik hier

KMO-Portefeuille

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven?

  • voorwaarden
 

Vestigingen

Kantoor Lier
Donk 54 - 2500 Lier

 info@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 3 488 46 66
 +32 (0) 3 488 43 79

 

Kantoor Mechelen
Blarenberglaan 4/302 - 2800 Mechelen

Industriepark Mechelen Noord (Zone C - geel)
 infomechelen@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 15 55 29 45
 +32 (0) 15 55 42 91

 

Kantoor Antwerpen
Groenstraat 66 – 2140 Antwerpen

 infoantwerpen@advocatenkantoor-mattijs.be
 +32 (0) 3 331 31 13 
 +32 (0) 3 488 43 79

 

CVBA MVRV
BTW : BE 0880.785.734
Rek.nr.: BE34 6301 1812 0090
Derdenrkn : BE96 6301 1504 6305
BIC BBRUBEBB